Copyright & Disclaimer

COPYRIGHT & DISCLAIMER

De inhoud van deze website wordt verzorgd door/in opdracht van Nelf Lakfabrieken B.V. (Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum, KvK 02000190), mede ten behoeve van de andere concerngenoten van de Nelf/Koopmans-groep.

Toepasselijkheid van deze verklaring omtrent copyright en disclaimer

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers, maar onderhavige verklaring geldt jegens een ieder. Deze verklaring omtrent copyright en disclaimer is van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website en alle websites van de Nelf/Koopmans-groep. Het gebruik van de website betekent dat u de inhoud deze verklaring volledig aanvaardt. Deze verklaring kan door de Nelf/Koopmans-groep te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd deze verklaring regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde verklaring is van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld is.

Copyright

Auteursrecht/intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht (en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten) op de informatie als weergegeven op deze website (met inbegrip van de inhoud en layout van de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal) behoort toe aan Nelf Lakfabrieken B.V., behoudens voor zover anders mocht worden weergegeven. De inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, mag niet worden gebruikt voor publicatie zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Nelf Lakfabrieken B.V.

Links naar deze site/‘framing’

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelf Lakfabrieken B.V. is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de Nelf/Koopmans-groep te creëren. Ook het koppelen van de website van de Nelf/Koopmans-groep aan andere websites, het zogenaamde ‘framing’, alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

 

Disclaimer

Functioneren website/toegang

Nelf Lakfabrieken B.V. en de andere concerngenoten van de Nelf/Koopmans-groep garanderen niet dat de website continu en foutloos functioneert en toegankelijk blijft en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze website. Zij garanderen eveneens niet dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen of andere schadelijke software en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links van deze website naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Nelf Lakfabrieken B.V. en de andere concerngenoten van de Nelf/Koopmans-groep zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van (enig lid van) de Nelf/Koopmans-groep bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door de Nelf/Koopmans-groep zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het feit dat zich op de website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat de Nelf/Koopmans-groep (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo van of enige verwijzing naar (enig lid van) de Nelf/Koopmans-groep bevatten.

Inhoud website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan deze website informatie bevatten die incorrect en/of incompleet en/of niet meer actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Nelf Lakfabrieken B.V. en de andere concerngenoten van de Nelf/Koopmans-groep aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van informatie die door deze website of doorgelinkte websites verkregen is.

De informatie op de website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met enig lid van de Nelf/Koopmans-groep voor u geldende garantiebepalingen.

Sluiten overeenkomst via website of in reactie op informatie op website

Geen enkele mededeling op deze website kan worden beschouwd als een voor onmiddellijke aanvaarding vatbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst (tot aankoop van verfproducten of van welke aard en inhoud ook). Indien u, al dan niet naar aanleiding van informatie op deze website, geïnteresseerd bent tot het doen van een aankoop bij/het geven van een opdracht aan een concerngenoot van de Nelf/Koopmans-groep, kunt u daarvoor contact opnemen met de concerngenoot van de Nelf/Koopmans-groep die het betreft en die hierover alsdan met u verder zal overleggen en al dan niet een overeenkomst met u zal sluiten.

Indien via deze website (of eventuele doorgelinkte websites van de Nelf/Koopmans-groep) de mogelijkheid van het doen van bestellingen via een digitaal bestelformulier mocht zijn opengesteld, geldt het door u doen van een bestelling langs deze weg als aanbod van u tot het aangaan van een overeenkomst, welke door de concerngenoot van de Nelf/Koopmans-groep die het betreft, al dan niet kan worden aanvaard. De overeenkomst wordt dan gesloten indien en zodra de betrokken concerngenoot de bestelling accepteert.

Indien u (op welke wijze ook, al dan niet via enig bestelformulier) een overeenkomst sluit met een concerngenoot van de Nelf/Koopmans-groep, bindt deze (naast uzelf en eventuele andere contractpartijen) alleen de vennootschap van de Nelf/Koopmans-groep met wie u gecontracteerd heeft, en is gebondenheid en eventuele aansprakelijkheid van alle andere leden van de Nelf/Koopmans-groep nadrukkelijk uitgesloten.

Positie vennootschap die website verzorgt ten opzichte van eventuele overeenkomst

Onverminderd het bovenstaande wordt nog op het volgende gewezen. De omstandigheid dat Nelf Lakfabrieken B.V. deze website verzorgt/doet verzorgen (mede ten behoeve van haar concerngenoten), en dat (behoudens voor zover anders wordt weergegeven) aan haar het auteursrecht toebehoort op informatie als weergegeven op deze website, betekent niet dat zij (alleen of mede) uw wederpartij is bij een (mogelijke) overeenkomst met enig lid van de Nelf/Koopmans-groep. Uit deze omstandigheid kunt u wat dat betreft dus geen enkel recht en geen enkele verwachting ontlenen. Hetzelfde geldt indien is aangegeven dat een andere concerngenoot auteursrechthebbende is: ook dit levert geen indicatie op dat die concerngenoot partij is bij enige overeenkomst met u. Ook de uitoefening van auteursrechtelijke (of andere in deze verklaring bedoelde) bevoegdheden (waaronder het verlenen of weigeren van enige toestemming in dit kader) door Nelf Lakfabrieken B.V. of enig ander lid van de Nelf/Koopmans-groep brengt dat niet met zich mee en heeft dus geen verdergaande strekking dan uit die (rechts)handeling zelf voortvloeit. Wie partij is bij enige overeenkomst, dient te blijken uit de overeenkomst zelf.

 

© NelfKoopmansd alle rechten voorbehouden 2022

Deze uiting wordt gedaan door NelfKoopmans groep. Indien deze leidt tot transacties (leveringen, bestellingen etc.), zullen deze tot stand komen tussen enerzijds de werk bv die de verfproducten, diensten etc. levert en/of factureert en anderzijds de partij die afneemt.
Zie Algemene voorwaarden