Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor NelfKoopmans, gevestigd aan Nieuweweg 5 9073 GN Marrum, NelfKoopmans en de aan haar gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

nelfkoopmans.nl
Nieuweweg 5 9073 GN Marrum
+31518 418 000

Marketing & ICT afdeling is de Functionaris Gegevensbescherming van NelfKoopmans Hij/zij is te bereiken via marketing@nelfkoopmans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NelfKoopmans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@nelfkoopmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NelfKoopmans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • NelfKoopmans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • NelfKoopmans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

NelfKoopmans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NelfKoopmans verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. (art. 6 lid 1 sub B AVG). Hiervoor wordt uw naam, telefoonnummer, adres, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens en de daarbij behorende correspondentie verwerkt. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst ten uitvoer te kunnen brengen. De gegevens worden zo lang als nodig bewaard om de diensten en overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht bestaat deze langer te bewaren, zoals een wettelijke termijn van 8 jaar in geval van financiële of fiscaal relevante gegevens.

Het kan voorkomen dat NelfKoopmans een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub F AVG) heeft om uw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor het sturen van een nieuwsbrief of het belang om de bewijs- en rechtspositie te bewaken in geval van conflicten. Deze belangen worden op dat moment afgewogen tegen uw privacybelangen. Daarbij zullen uw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is om deze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

NelfKoopmans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Omdat wij volgens de AVG ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn, hebben we bij Mailchimp gecontroleerd of hun beveiligingsmaatregelen passend en doelmatig zijn. Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Mailchimp en Google hebben zich laten certificeren, dus jouw gegevens worden veilig verwerkt. Voor Nelf Paints gebruiken we de diensten van Mailchimp. Dit is een verwerker van jouw gegevens, buiten de EU. Hier hebben we verwerkersovereenkomsten mee afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NelfKoopmans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

NelfKoopmans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NelfKoopmans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@nelfkoopmans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . NelfKoopmans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NelfKoopmans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@nelfkoopmans.nl. NelfKoopmans heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Klacht indienen?

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

NelfKoopmans.
Nieuweweg  5
9073GN Marrum
+31 (0)518 418002

© NelfKoopmansd alle rechten voorbehouden 2024

Deze uiting wordt gedaan door NelfKoopmans groep. Indien deze leidt tot transacties (leveringen, bestellingen etc.), zullen deze tot stand komen tussen enerzijds de werk bv die de verfproducten, diensten etc. levert en/of factureert en anderzijds de partij die afneemt.
Zie Algemene voorwaarden